HSB-RGB-Pos-2019

ÅRSREDOVISNING för HSB NORDVÄSTRA SKÅNE 2022/2023

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening,
med org.nr. 743000-0971, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2022-09-01 – 2023-08-31

VD-ORD

En pigg 100-åring levererar ett stabilt förvaltningsresultat i en skakig omvärld.

Det senaste året har vi sett en dramatisk ökning av räntan, vilket har fått konsekvenser för hela samhället och inte minst för bostadssektorn. Drastiskt ökade energikostnader och en allmän osäkerhet om framtiden har medfört att bostadssektorn har gjort en tvärnit och starten av nya bostadsprojekt är nära noll.

För HSB Nordvästra Skånes del hade vi inflyttning i vårt senaste bostadsprojekt, HSB brf Åkanten i Ängelholm, våren 2022 och vi valde därefter att inte starta något nytt bostadsprojekt med hänsyn till det rådande läget. Idag känns det som att vi fattade rätt beslut och vi kan nog se en försiktig bostadsmarknad de kommande åren, med väldigt få byggstarter under 2023 och 2024. Efterfrågan på nya bostäder finns, men de finansiella förutsättningarna har ändrats så snabbt att det tar tid för alla parter att anpassa sig. Huruvida det blir en mjuklandning eller om vi går in i en längre lågkonjunktur återstår att se, men låt oss hoppas att det nuvarande ekonomiska läget planar ut.

När det gäller förvaltningsverksamheten ser vi ett stabilt och konstant inflöde av nya kunder och vi har under året kunnat välkomma 6 nya kunder och 14 nya avtal. Vi fortsätter att utveckla våra digitala system och ärendehanteringssystemet är nu fullt implementerat i organisationen. Snart ska förhoppningsvis även kunderna kunna följa sina ärenden digitalt.

I omvärlden pågår en snabb utveckling av AI och vår nya AI-assistent ”Matilda”, som är specialiserad på digitala processer, kommer att påbörja sin provanställning under nästkommande år.

Under året fyllde HSB 100 år, vilket vi bland annat firade tillsammans med 300 kunder och ägare i Helsingborg den 25 augusti. HSB Nordvästra Skåne passade samtidigt på att fira 90 år.

Om vi blickar framåt med utgångspunkt i vår nya affärsplan som antogs 2023, så kommer vi att fortsätta att växa och ta marknadsandelar i regionen de kommande åren. Vår ambition är att vara den bästa, största och mest proaktiva bostadsförvaltaren i nordvästra Skåne.

Under 2023 har vi också gjort en satsning för att bli ett miljödiplomerat företag. Även om vi sedan länge har försökt att göra vad vi kan för att minimera vårt klimatavtryck, så känns det bra att inleda ett arbete där vi strukturerat och konsekvent analyserar samtliga processer i vår verksamhet. Revidering av vårt arbete kommer att ske årligen och då kan vi få ett kvitto på att vi gör rätt, eller vilka processer vi behöver förbättra ytterligare. Förhoppningsvis kommer detta också att leda till att vi kan inspirera våra kunder och ägare så att vi tillsammans kan skapa en ännu bättre och mer hållbar förvaltning. Nationellt inom HSB har vi antagit målet att bli klimatneutrala till år 2040, vilket är ett högt uppsatt, men också nödvändigt mål.

Vi har under lång tid arbetat för att öka vårt egna kapital och i dagsläget uppgår det till 423 miljoner kronor. Det innebär att HSB Nordvästra Skåne står på en väldigt stabil finansiell grund och det ger oss också möjlighet att vara aktiva på såväl transaktionsmarkanden som på nyproduktionsmarknaden. Ambitionen är att vi under 2023/2024 ska kunna arbeta fram attraktiva byggrätter så att vi kan återuppta vår nyproduktion så snart förutsättningarna finns.

Det kommer garanterat att bli ett spännande 2024 och med det utlovat vill jag också passa på att tacka alla kunder, medlemmar och kollegor för det gångna året.

Anders Berg, Vd för HSB Nordvästra Skåne

2023 – ETT RIKTIGT JUBILEUMSÅR FÖR HSB

2023 fyller HSB som organisation 100 år och idag bor var 10e svensk i en HSB-bostad. Samtidigt firar HSB Nordvästra Skåne 90 år sedan grundandet, vilket har uppmärksammats under året som gått.

I 100 år har vi, tillsammans med våra medlemmar och kunder, skapat hemlängtan och utvecklat både bostaden och samhället vi lever i. Envist och engagerat har organisationen haft som mål att leverera både bostäder och tjänster av hög kvalitet till våra kunder och medlemmar. Just trygghet och kvalitet är också de begrepp som flest tillfrågade förknippar HSB med, något som vi arbetar hårt för att leva upp till i många år framöver.

För att uppmärksamma HSBs jubileumsår arrangerades en utställning om HSB som visades upp i hela landet. Utställningen rymdes i en lastbil där det förutom plats för information, VR-upplevelse med mera, även fanns utrymme för mikroföreläsningar, vilket uppskattades av besökarna.

För att hjälpa våra medlemsföreningar att skapa gemenskap och sammanhållning ute i bostadsrättsföreningarna har vi på HSB Nordvästra Skåne sedan några år tillbaka tagit fram initiativet ”Sommarpengen”. Detta har inneburit att HSB-bostadsrättsföreningar har kunnat söka bidrag för att anordna sommaraktiviteter för sina medlemmar. Sommaraktiviteterna hjälper till att öka tryggheten när de boende träffar och lär känna sina grannar och har varit mycket uppskattat ute i föreningarna. Initiativet har växt med åren och i samband med vårt jubileumsår 2023 ökade vi upp beloppet som föreningarna kunde söka. I år nyttjade 58 av våra HSB-bostadsrättsföreningar möjligheten att med vår hjälp arrangera aktiviteter ute i föreningarna, vilket är mycket glädjande.

I samband med detta har bostadsrättsföreningarna under sommaren 2023 arrangerat picknick, cykelturer, loppis, ponnyridning, tipspromenader och många andra trevliga aktiviteter med hjälp av vårt medlemsbidrag.

100 ÅR AV HEMLÄNGTAN

Här kan du läsa om HSBs och bostadens utveckling. Du kan också få en snabb överblick genom att se filmen som summerar HSBs historia.

VÅR VERKSAMHET

Vår ambition – att vara den bästa, största och mest proaktiva bostadsförvaltaren i nordvästra Skåne.

Den grundläggande uppgiften för en ekonomisk förening är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. För en bostadsrättsförening betyder det att den långsiktigt ska vårdas och förädlas. Väl underhållna hus, attraktiva utemiljöer, välordnad administration, trygghet och en social gemenskap – dessa faktorer utgör värden som är av ekonomiskt intresse för medlemmarna.

HSB Nordvästra Skåne tjänar medlemmarnas och kundernas ekonomiska intressen genom att erbjuda ett komplett register av förvaltningstjänster. Det betyder att vi kan tillhandahålla skräddarsydda och kvalificerade tjänster inom fem områden – ekonomisk förvaltning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice, ROT/teknisk konsultverksamhet samt finansverksamhet. Vi erbjuder tjänster som anpassas efter varje kunds önskemål och behov och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och ge våra kunder kostnadseffektiva verktyg. Målsättningen är att vara den mest prisvärda leverantören där hög kvalitet och god service prioriteras framför lägsta pris. För oss är det av yttersta vikt att styrelser, medlemmar och andra intressenter känner sig trygga och nöjda med de tjänster som HSB Nordvästra Skåne levererar.

I dagsläget har vi cirka 180 kunder och förvaltar drygt 10 000 bostäder. Det innebär en stor ökning av både antalet kunder och förvaltade lägenheter under de senaste åren.

Eftersom HSB är en medlemsorganisation har en del av vår verksamhet lite extra fokus på våra medlemmar och vi erbjuder bland annat kostnadsfria utbildningar och gratis juridisk rådgivning. Vi bygger även attraktiva bostäder i vår region, som medlemmar i HSB har förtur till.

Ekonomisk förvaltning

Verksamheten har knappt 170 kunder, varav merparten (knappt 60 procent) utgörs av HSB-bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne och resterande (drygt 40 procent) av externa bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare.

I verksamheten ingår en stor mängd tjänster inom ekonomi och administration som på olika sätt stödjer styrelserna, i såväl det löpande som i det långsiktiga och strategiska arbetet. I ett framgångsrikt styrelsearbete ligger fokus på just de strategiska frågorna.

Överlåtelsevärden i HSB-bostadsrättsföreningar förvaltade av HSB Nordvästra Skåne
2-overlatelsevardenb

Överlåtelsevärden speglar till viss del hur marknaden uppfattar värdet i en bostadsrättsförening. Ovan presenteras genomsnittliga överlåtelsevärden för HSB-bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne under de senaste åren. I genomsnitt har överlåtelsevärdena minskat med 12 procent det senaste året.

Fastighetsförvaltning

Verksamheten har cirka 50 kunder. Med hjälp av en förvaltare får styrelsen stöd och väldokumenterade underlag för beslut gällande förvaltning och utveckling av föreningens fastighet. Våra förvaltare hanterar en mängd olika typer av ärenden, exempelvis skadehantering, uthyrning, löpande underhåll och störningsärenden.

Som ett led i att möta våra kunders behov levererar vi nu ännu fler förvaltningstjänster för att ytterligare skala ner arbetsbördan för våra kunders styrelser. Detta gör vi genom att ta ett större ansvar för styrelsens arbetsuppgifter så som att skriva protokoll, ta fram beslutsunderlag och hålla i styrelsemöten. Vi arbetar ständigt med att uppdatera våra tjänster för att göra styrelsearbetet roligt och attraktivt.

FASTIGHETSSERVICE

Verksamheten har cirka 115 kunder. Den yttre och inre skötseln av en bostadsrättsförening är ett viktigt led i styrelsens ansvar för att vårda fastighetens värde. En god fastighetsservice bidrar till vackra och välskötta yttre och inre miljöer. Det ger i sin tur både boende och besökare ett stort upplevelsevärde.

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och andra kunder med bland annat reparationer, visst underhållsarbete, lokalvård, markskötsel, trädgårdsarbete samt snö- och halkbekämpning. I servicen ingår även felanmälan och jourverksamhet för kunder och boende.

Finansverksamhet

Finansverksamheten förvaltar såväl koncernens som HSB-bostadsrättsföreningarnas likviditet genom ett avräkningssystem. Förvaltningsstrategin fokuserar på trygg och stabil avkastning med medvetet låg riskprofil.

Vår målsättning är att vara en långsiktigt engagerad och professionell samarbetspartner samt att företräda bostadsrättsföreningarna i kontakterna med kreditgivarna.

En viktig uppgift är att vara ett proaktivt stöd för bostadsrättsföreningarna vid utformningen av långsiktiga och anpassade lösningar för bland annat nedanstående faktorer/frågeställningar.

 • Likviditetsplanering. Hur utnyttjas likviditeten effektivast?
 • Räntestrategier
 • Ränterisker. Hur hanteras och reduceras ränterisker över tiden?
 • Upphandlingar och konkurrensutsättning av krediter. En stor och erfaren samarbetspartner som HSB Nordvästra Skåne ger bra förutsättningar till attraktiva räntevillkor och långsiktiga kreditupplägg.

Finansverksamheten har under året präglats av många räntediskussioner med bostadsrättsföreningarnas styrelser avseende kreditupplägg, lånekonverteringar och nyupplåning. Marknadsräntorna och inflationstakten har varit kraftigt stigande under det senaste året.

Under bokslutsåret har cirka 162 stycken ordinarie lånekonverteringar genomförts bland bostadsrättsföreningarna. Ett större antal uppdelningar av befintliga krediter och upplägg av nya krediter har genomförts. I flera bostadsrättsföreningar pågår det olika former av större projekt som kräver behov av finansiering. Löptiderna på räntebindningarna har främst fördelats inom intervallet 3-månaders ränta till och med 8 år.

HSB Nordvästra Skåne är registrerat hos Finansinspektionen som inlåningsföretag enligt lagen (2004:299) och tillhandahåller även betaltjänster, enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.


ROT/TEKNISK KONSULTVERKSAMHET

Den tekniska konsultverksamheten ger våra kunder tillgång till kvalificerade och helhetstänkande konsulttjänster avseende alla typer av ROT-projekt (Renovering-, Om- och Tillbyggnad). Under året har vi genomfört flera projekt avseende de mer traditionella och återkommande typerna av renovering och underhåll (stambyten, fasadrenoveringar samt installationstekniskt underhåll). Den ökande trenden med installation av solceller och laddplatser till elbilar har fortsatt även i år och allt fler föreningar väljer att installera laddboxar på sina fastigheter eller garage. Trygghetsskapande åtgärder, som vi inlett med under 2022, visar på fortsatt intresse från våra föreningar där vi i samband med pågående ombyggnadsprojekt genomfört trygghetsåtgärder som komplement till dessa. Nytt för i år är att verksamheten numera även ansvarar för genomförandet av föreningarnas obligatoriska ventilationskontroller (OVK) där vi kommer att arbeta mer strukturerat i förhållande till myndigheternas krav tillika entreprenörernas leverans i dessa uppdrag. Efterfrågan på kontroll av skyddsrum har å andra sidan minskat, men är en tjänst som vi fortfarande erbjuder. Tjänsten avseende trädgårdsdesign kommer att fasas ut i slutet av 2023 på grund av svag efterfrågan i rådande omvärldsläge.

rot-projekt


MEDLEMSVERKSAMHET

HSB är Sveriges största bostadsorganisation med 677 000 medlemmar. HSB Nordvästra Skåne är en av 24 regionföreningar och ägs av bostadsrättsföreningarna och de 10 613 medlemmarna i regionen.

En av våra viktigaste drivkrafter är att medverka till att våra medlemsföreningar uppfattas som kunniga, framgångsrika och attraktiva fastighetsägare. Medlemsverksamheten är till stor del inriktad på att stödja föreningarnas styrelser och fokusera på deras fastighetsägaransvar och andra viktiga frågor som följer med styrelseuppdraget.

För att stärka medlemsföreningarna håller HSB Nordvästra Skåne en rad olika kostnadsfria utbildningar. Nya styrelseledamöter erbjuds att gå en grundkurs i hur det fungerar i bostadsrätt, men vi håller även utbildningar som behandlar bostadsrättsjuridik, styrelsens arbete, föreningens långsiktiga ekonomi med mera. Vi håller även kurser för personer i andra roller, exempelvis för föreningsvalda revisorer.

I medlemsverksamheten ingår allmän och kostnadsfri bostadsrättsjuridisk rådgivning för både förtroendevalda och bostadsrättshavare. Rådgivningen är mycket uppskattad och ökar för varje år.

Varje medlemsförening erbjuds en kontaktperson, som följer föreningens verksamhet och fungerar som ett stöd för styrelsen.

HSBs medlemmar har förtur till nyproduktion av bostadsrättslägenheter och hyresrätter.

Nyproduktion

Kvarteret Sagan 1 på Ättekulla i Helsingborg

Detaljplanarbete pågår för nybyggnadsprojekt av flerfamiljshus på Ättekulla. Här planerar vi för drygt 100 bostadsrätter med vad som kan vara Helsingborgs bästa utsikt. Under hösten 2022 var förslaget till den nya detaljplanen ute på samråd.

Kvarteret Bastionen i centrala Helsingborg

Planarbete pågår för nybyggnadsprojekt av ett flerfamiljshus mitt i centrala Helsingborg.

Viken

Planarbete pågår för nybyggnadsprojekt i attraktiva Viken.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening, med säte i Helsingborg, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 september 2022 – 31 augusti 2023, föreningens nittionde verksamhetsår.

Allmänt om verksamheten

Koncernens huvudsakliga verksamhet drivs i moderföreningen. I dotterbolagen bedrivs fastighetsförvaltning. Dotterbolaget Åkanten 1 Ängelholm AB är sålt under året.

Moderförening

HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening (kooperativt företag) som har till uppgift att verka för ett ekonomiskt förmånligt och attraktivt boende. Detta sker genom att erbjuda fastighetsrelaterade tjänster i syfte att åstadkomma en effektiv och lönsam fastighetsförvaltning och en tekniskt och ekonomiskt hållbar nyproduktion. Verksamheten bedrivs i Helsingborgs, Höganäs, Ängelholms, Örkelljungas, Klippans, Svalövs, Åstorps och Bjuvs kommuner. Förutom nyproduktion av bostäder har moderföreningen koncentrerat sin verksamhet till tekniska och administrativa förvaltnings- och konsulttjänster, förvaltning av egna fastigheter samt medlemsverksamhet.

Ägarförhållanden

HSB Nordvästra Skåne ägs med en andel vardera av 95 bostadsrättsföreningar och 10 613 enskilda medlemmar, totalt 10 708 medlemmar, vilket utgör medlemsantalet i HSB Nordvästra Skåne. Styrelsen utses av medlemmarnas representanter vid föreningsstämman.

Finansiell riskhantering

Ränterisk

Koncernens ränterisk är främst kopplad till räntebärande skulder, vilka per balansdagen, 2023-08-31, uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).

Kreditrisk

Koncernen eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet hos koncernens motparter. Merparten av koncernens försäljning kan ske med låg kreditrisk. Historiskt sett har kreditförlusterna varit låga.

Inlåning från förvaltade kunder

Moderföreningen har betydande inlåning från förvaltade HSB-bostadsrättsföreningar via ett avräkningsförfarande. Inlåningen och den resterande finansverksamheten regleras av en finanspolicy som antagits av styrelsen, samt till vissa delar av betaltjänstlagen.

Finanspolicyn behandlar bland annat riskprofil och bindningstider. Enligt finanspolicyn ska bostadsrättsföreningarnas inlånade medel till 100 % motsvaras av summan av likvida medel, värdepapper, checkkredit eller skriftligt lånelöfte med avdrag för eventuellt pantsatt belopp. Detta överensstämmer med den av HSB Riksförbunds stämma antagna HSBs kod för föreningsstyrning. Inlåningen uppgick per balansdagen till 295 Mkr (350 Mkr). Likvida tillgångar i form av bankmedel och värdepapper samt checkkredit eller skriftligt lånelöfte med avdrag för eventuellt pantsatt belopp uppgick vid samma tidpunkt till 599 Mkr (641 Mkr). Samtliga placeringar är omsättningsbara och kan vid behov omvandlas till likvida medel.

HSB Nordvästra Skåne står under Finansinspektionens tillsyn och lyder därmed under betaltjänstlagen som bland annat ska stärka konsumentskyddet vid betalningar. I HSB Nordvästra Skånes fall sker det till exempel genom att koncernens inlånade medel och egen likviditet hålls åtskild från avräkningskundernas betaltjänstmedel.

Utveckling av verksamhet, resultat och ställning

Koncern

Årets nettoomsättning härrör, liksom föregående år, till största delen från förvaltningsverksamheten, vilken också är koncernens huvudsakliga verksamhet.

Resultatet för året har framför allt uppstått genom ett gott resultat av förvaltningsverksamheten, vars omsättning fortsätter att öka. Då ingen nyproduktion pågår för närvarande och koncernen därmed inte har någon extern upplåning har även de stigande räntorna bidragit till årets positiva resultat.

Koncernens synliga egna kapital, som i dag uppgår till 423 Mkr, har ökat med 400 Mkr sedan 1995, då koncernen bildades. Den positiva utvecklingen härrör sig framför allt från kapitalplacering i fastigheter som under perioden realiserats. Soliditeten exkl förvaltade medel uppgår till 92 %. Detta innebär att det mesta av tillgångarna är finansierade med eget kapital, vilket bedöms som väldigt bra.

Soliditet, exklusive inlåning från bostadsrättsföreningar:
Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen minskad med inlånade medel från bostadsrättsföreningar.

Soliditet enligt HSBs kod:
(Eget kapital + – ev. övervärden eller undervärden) / (Balansomslutningen + – ev. övervärden eller undervärden – likvida medel).

Avräkningslikviditet:
Likvida medel samt säkerställda kreditlöften och/eller kreditfaciliteter, i förhållande till bostadsrättsföreningarnas avräkningsmedel. Enligt koden ska bostadsrättsföreningarnas avräkningsmedel motsvaras av likvida medel enligt definition nedan, samt säkerställda kreditlöften och/eller kreditfaciliteter.

Likvida medel:
Kassa och bank, kortfristiga placeringar samt omsättningsbara långfristiga värdepapper.

Moderförening
 

Soliditet, exklusive inlåning från bostadsrättsföreningar:
Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen minskad med inlånade medel från bostadsrättsföreningar.

Förändring av eget kapital

Koncern

Moderförening

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Året har till stora delar präglats av HSB-rörelsens 100-årsjubileum med bland annat besök av HSB Riksförbunds utställningstrailer på Väla den 20 april.
En 100-årsfest ägde rum den 25 augusti på Clarion Hotel & Congess Sea U tillsammans med ca 300 av våra ägare och kunder.

I februari antog styrelsen en ny affärsplan som sträcker sig över åren 2023-2028.

Framtida utveckling

Resultatutvecklingen är till viss del beroende av i vilken takt byggprojekt färdigställs och säljs. De kommande fem åren beräknas ett till två byggprojekt kunna färdigställas. Den tekniska och administrativa förvaltningens tjänster efterfrågas i allt större utsträckning och dess organisation kundanpassas och effektiviseras kontinuerligt. Detta, tillsammans med nyproduktionen, kommer att verka för en positiv resultatutveckling och ett starkare eget kapital.

Förslag till disposition beträffande vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital i moderföreningen, kronor 368 613 156, disponeras enligt följande:

 

 

Vad beträffar koncernens och föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

RESULTATRÄKNING KONCERN

Not 3 - Nettoomsättning

Not 5 - Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Not 6 - övriga rörelseintäkter

Not 7 - Anställda och personalkostnader koncern och moderförening

Not 8 - avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

not 9 - Leasing, inkl lokalhyra - leasegivare

not 10 - Leasing, inkl lokalhyra - leasetagare

not 12 - resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

not 13 - övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

not 14 - räntekostnader

not 15 - skatt på årets resultat

not 19 - andelar i intresseföretag

BALANSRÄKNING KONCERN

TILLGÅNGAR

not 16 - byggnader och mark

not 17 - inventarier

not 19 - andelar i intresseföretag

not 20 - fordringar hos intresseföretag

not 21 - andra långfristiga värdepappersinnehav

not 22 - andra långfristiga fordringar

not 23 - förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

not 24 - kortfristiga placeringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

not 25 - avsättningar för skatter

not 26 - övriga avsättningar

not 27 - övriga kortfristiga skulder

not 28 - upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

not 29 - ställda säkerheter

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN

not 30 - upplysningar till kassaflödesanalysen

RESULTATRÄKNING MODERFÖRENING

not 3 - nettoomsättning

not 4 - koncernuppgifter

not 5 - arvode och kostnadsersättning till revisorer

not 6 - övriga rörelseintäkter

not 7 - anställda och personalkostnader koncern och moderförening

not 8 - avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

not 10 - leasing, inkl lokalhyra - leasetagare

not 11 - resultat från andelar i koncernföretag

not 12 - resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

not 13 - övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

not 14 - räntekostnader

BALANSRÄKNING
MODERFÖRENING

TILLGÅNGAR

not 16 - byggnader och mark

not 17 - inventarier

not 18 - andelar i koncernföretag

not 19 - andelar i intresseföretag

not 20 - fordringar hos intresseföretag

not 21 - andra långfristiga värdepappersinnehav

not 22 - andra långfristiga fordringar

not 23 - förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

not 24 - kortfristiga placeringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

not 26 - övriga avsättningar

not 27 - övriga kortfristiga skulder

not 28 - upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

not 29 - ställda säkerheter

KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRENING

not 30 - upplysningar till kassaflödesanalysen

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK. Beloppen i KSEK om ej annat anges.

Not 1 - Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Koncernen och moderföreningen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Koncernredovisning

Dotterföretag

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Intresseföretag

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/upplösning av negativ goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. Köp och försäljningar av fastigheter genom dotterbolag betraktas i koncernens kassaflöde som en nettoinvestering i byggnader och mark.

Värderingsprinciper mm

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Tjänsteuppdrag - löpande räkning

Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Tjänsteuppdrag - fast pris

Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.

Leasing - inkl lokalhyra

Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.

Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i övriga företag där verkligt värde är lägre än det redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. Kortfristiga placeringar värderas löpande till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknats vid anskaffningstillfället.

Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka inte utgör en del i ett säkringsförhållande som redovisas enligt reglerna för säkringsredovisning, redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Nedskrivningar

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansförvärv nuvärdesberäknas om värdet på den uppskjutna skatteskulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett dokumenterat samband mellan köpeskillingen och köparens värdering av den uppskjutna skatteskulden. Ett rent substansförvärv är ett förvärv av andelar i företag där huvudsakliga identifierbara tillgångar är byggnader och mark samt där köpeskillingen så gott som uteslutande avser tillgången med avdrag för fastighetslån och uppskjuten skatt.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas

Fastigheterna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Förvaltningsfastigheter

Som huvudmetod vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde har en s k kassaflödesvärdering använts där nuvärdet av framtida driftsnetto beräknas. Avkastningskraven är individuella per fastighet beroende på analys av genomförda transaktioner och fastighetens marknadsposition och ligger i intervallet 4-5 %. Det verkliga värdet är bedömt till anskaffningsvärdet om avvikelsen understiger +/- 5 %. Fastigheter anskaffade under året värderas till anskaffningsvärde och obebyggda tomter i moderföreningen är värderade till bokfört värde då det framtida värdet är avhängigt exploateringsmöjligheten.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkurans beaktats.

Hus under produktion avser nedlagda kostnader för framtida eller redan igångsatt produktion av hus vilka ännu inte sålts eller färdigställts.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer

Företaget har valt att tillämpa förenklingsregler innebärande att redovisning sker på samma sätt som avgiftsbestämda planer.

NOT 2 - UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Utfallet kan avvika från tidigare uppskattningar.  De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av fastigheter och värdepapper. Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Not 3 - Nettoomsättning

Not 4 - Koncernuppgifter

Not 5 - Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Not 6 - Övriga rörelseintäkter

Not 7 - Anställda och personalkostnader koncern och moderförening

Not 8 - Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Not 9 - Leasing, inkl lokalhyra - leasegivare

Not 10 - Leasing, inkl lokalhyra - leasetagare

Not 11 - resultat från andelar i koncernföretag

Not 12 - Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Not 13 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 14 - Räntekostnader

Not 15 - Skatt på årets resultat

Not 16 - Byggnader och mark

 

Not 17 - Inventarier

Not 18 - Andelar i koncernföretag

Not 19 - Andelar i intresseföretag

Not 20 - Fordringar hos intresseföretag

Not 21 - Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 22 - Andra långfristiga fordringar

Not 23 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 24 - Kortfristiga placeringar

Not 25 - Avsättningar för skatter

Not 26 - Övriga avsättningar

Not 27 - Övriga kortfristiga skulder

Not 28 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 29 - ställda säkerheter

Not 30 - Upplysningar till kassaflödesanalysen

Not 31 - Eventualförpliktelser

Not 32 - derivat

Not 33 - resultatdisposition

Underskrifter

Härmed försäkras att

– koncernredovisningen/årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) och god redovisningssed i Sverige
  och

– ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt

– att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt

– beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Helsingborg den 13 november 2023

Ulf Nordström
Styrelseordförande

Anders Berg
Verkställande direktör

Eva-Marianne Nilsson

Susanne Haddouche Hindemith

Troed Troedsson

Linda Törner

Lisbeth Råvik

Peter Abrahamsson

Min revisionsberättelse har lämnats den 13 november 2023

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i
HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening
Org. nr 743000-0971

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening för räkenskapsåret 1 september 2022 – 31 augusti 2023. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i detta dokument från och med avsnittet Förvaltningsberättelse och till och med avsnittet Underskrifter.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 augusti 2023 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av information om verksamheten och ingår i detta dokument fram till avsnittet Förvaltningsberättelse och efter avsnittet Underskrifter.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild
 • inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening för räkenskapsåret 1 september 2022 – 31 augusti 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderföreningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
 • på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Helsingborg 2023-11-13
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

HSB är Sveriges ledande boendeaktör, som ägs och styrs av cirka 677 000 medlemmar. Vi strävar efter att förbättra boendet för våra nuvarande och framtida medlemmar. Detta gör vi genom att bygga nya bostads- och hyresrätter, utveckla och förvalta befintliga boenden och erbjuda bosparande som öppnar dörrar till att hitta ett eget hem. Vi drivs inte av kortsiktig vinst, utan av våra medlemmars intressen. Det skapar unika möjligheter att utveckla hållbara bostäder i hela landet.

Rapport om efterlevnaden av HSBs gemensamma styrdokument

Föreningsstyrningsrapporten beskriver HSB Nordvästra Skånes efterlevnad av HSBs gemensamma styrdokument: HSBs kompass, HSBs kod för föreningsstyrning och Hantering av HSBs varumärke. De tre styrdokumenten är en gemensam överenskommelse som underlättar vår samverkan och håller samman organisationen under det gemensamma varumärket.

HSB Nordvästra Skåne följer styrdokumenten HSBs kompass, HSBs kod för föreningsstyrning och Hantering av HSBs varumärke och har inte några avvikelser från HSBs kod för föreningsstyrning under 2023. Dock kan påpekas att marknadsvärderingen enbart omfattar förvaltningsfastigheter enligt BFNAR 2012:1 (K3).

HSBs kompass – vägen mot det goda boendet

HSBs kompass innehåller vision, uppdrag och strategier med övergripande nyckeltal. Kompassen syftar till att underlätta för HSB-föreningarna att driva sina verksamheter, samverka och lära av varandras goda exempel.

HSBs kod för föreningsstyrning

HSBs kod för föreningsstyrning utgör ett verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organisation där varje medlem som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. HSBs kod för föreningsstyrning ska också bidra till att HSB styrs på ett så hållbart och effektivt sätt som möjligt för medlemmarna.

Hantering av HSBs varumärke

Hantering av HSBs varumärke anger hur HSB-organisationen ska stärka, tydliggöra, utveckla och vårda det gemensamma varumärket effektivt och enhetligt samt säkerställa att HSB följer lagar och regler inom marknadsrätt.

TILLÄMPNING AV HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING

HSBs kod för föreningsstyrning, ”Koden”, är utformad särskilt för HSB och utgår från Svensk Kooperations ”Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag”, de kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar.

Svensk Kooperation har utarbetat ”Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag” för att ytterligare främja det kooperativa och ömsesidiga företagandet och företagen i Sverige. Svensk Kooperations kod är gemensam och branschöverskridande och ska kunna tillämpas av kooperativa och ömsesidiga företag med olika storlek, organisation och verksamhet.

HSB har sedan 2008 arbetat efter en egen kod. I samband med lanseringen av Svensk Kooperations kod beslutades att uppdatera HSBs kod för föreningsstyrning med Svensk Kooperations kod som paraply.

Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god föreningsstyrning på en högre ambitionsnivå. HSBs medlemmar ska kunna känna en trygghet i att organisationen styrs demokratiskt och att verksamheten är stabil, hållbar och trygg.

Koden är uppbyggd på åtta principer och i den årliga föreningsstyrningsrapporten ska föreningen redogöra för hur man tillämpat Koden. Den årliga rapporteringen ska ske enligt principen ”följ och förklara”. Det innebär att en förening som tillämpar Koden tydligt ska redovisa och ge en motivering till på vilket sätt föreningen följer principerna i den.

Föreningsstyrningsrapporten har inte granskats av föreningens revisor och utgör inte en formell del av den finansiella rapporteringen. Föreningsstyrningsrapporten har granskats av föreningsgranskaren som blivit vald på HSB Nordvästra Skånes föreningsstämma.

KODENS ÅTTA PRINCIPER

Rapporten utgår från de åtta principerna i HSB kod för föreningsstyrning. Varje avsnitt inleds med själva principens lydelse, och därefter följer en förklaring kring hur principen har följts under året.

FÖRENINGSGRANSKNINGSRAPPORT

Undertecknad, utsedd av föreningsstämman att granska HSB Nordvästra Skånes verksamhet 2023 enligt upprättat dokument, får härmed avge sin rapport. När föreningen nämns avser detta HSB Nordvästra Skåne

Granskning har skett med avseende på:

 • Föreningsdemokratin med efterlevande av de kooperativa principerna.

  Vid granskningen har det tagits del av föregående verksamhetsår/föreningsstämma vad avser tillämpliga delar i HSBs kod, som antogs av stämman 2012 och därefter reviderats 2020, och funnit att medlemmars rätt till insyn och inflytande i föreningen uppfylls i enlighet med koden. Information inför föreningsstämman, som avhölls fysiskt, har lämnats genom att tid och plats meddelats inom föreskriven tid, på föreningens hemsida och genom utskick, även som att handlingar att behandla på föreningsstämman sänts ut/tillgängliggjorts i god tid före stämmans avhållande.

 • Organisation och effektivitet inom organisationen.

  Styrelsen har under räkenskapsåret avhållit 6 sammanträden, styrelsen har även genomfört sin årliga utvärdering av styrelsearbetet.

  Styrelsen har på mötet i februari antagit ny reviderad affärsplan, finanspolicy och övriga policys.

  Protokoll och handlingar inför och efter sammanträden finns tillgängliga för styrelseledamöterna löpande.

  Föreningens medlemsutveckling har varit fortsatt positiv med nya kunder som anlitar föreningens administrativa tjänster.

  Styrelsen har, per capsulam, tillsammans med andra föreningar genom motion, framfört åsikt om genomlysning av Riksförbundet och dess dotterbolags verksamheter. Föreningarna har fått gehör för sin motion.

  Föreningen har genomfört årliga NKI- och NMI- undersökningar, som utföll positivt.

  Kundklagomål tar föreningen på största allvar och ser detta som möjligheten till att bli en bättre leverantör. Klagomål behandlas på ett korrekt, omsorgsfullt sätt så skyndsamt som möjligt. Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen och som önskar framföra klagomål avseende föreningens finansiella tjänster och produkter, kan framföra detta till kundservice på info@hsbhbg.se eller på telefon 042-19 95 00.

 • Möjlighet för enskilda medlemmar och förtroendevalda till insyn.

  HSB Nordvästra Skåne ger ut nyhetsbrev med jämna mellanrum, under året har 5 nyhetsbrev med varierande saklig och viktig information getts ut. Här utöver finns aktuell information, riktad till medlemmar och kunder, utlagd på föreningens hemsida som uppdateras regelbundet.

 • Om möjligheten till påverkan, genom enskilt initiativ, motioner med mera lett till förändringar i verksamheten.

  I det fallet motioner eller skrivelser inlämnats behandlas dessa av styrelsen och redovisas på föreningsstämman. Under det gångna verksamhetsåret har inga motioner eller skrivelser lämnats in.

  Helsingborg 2023-10-19

  Av föreningsstämman utsedd föreningsgranskare

  Sven Andersson-